Strona głównaAktualnościInstytucjePrzedszkole nr 132Ogłoszenie o przetargu na remont w Przedszkolu Samorządowym nr 132

Ogłoszenie o przetargu na remont w Przedszkolu Samorządowym nr 132

Samorządowe Przedszkole nr 132 / fot. arch. SP nr 132

Remont konserwatorski elewacji budynku Przedszkola Samorządowego Nr 132

Kraków: Remont konserwatorski elewacji budynku Przedszkola Samorządowego Nr 132 w Krakowie, ul. Merkuriusza Polskiego 6

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Znak sprawy: P132/ZP/1/16

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.06.2016 r. pod nr 67355 – 2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Samorządowe Nr 132, ul. Merkuriusza Polskiego 6, 30-698 Kraków, woj. małopolskie, tel./fax: 12 654-73-04.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedszkole132.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny. Przedszkole publiczne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont konserwatorski elewacji budynku Przedszkola Samorządowego Nr 132 w Krakowie, ul. Merkuriusza Polskiego 6.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu konserwatorskiego elewacji oraz wymiana pokrycia dachu nad przybudówką północną budynku Przedszkola Samorządowego Nr 132 w Krakowie, ul. Merkuriusza Polskiego 6. Remont polegał będzie na wykonaniu prac konserwatorskich elewacji zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich.
Obiekt wpisany jest do Rejestru Zabytków pod nr A-661.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie : 31.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca winien w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonać w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyć co najmniej dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda polegające na wykonaniu remontu konserwatorskiego elewacji w budynku zabytkowym.
Uwaga: Wartość zamówienia określona w innej walucie niż złoty polski zostanie przeliczona przez Zamawiającego na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do danej waluty obcej, określonego w tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
III.3.3) Potencjał techniczny
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia winien dysponować:
– osobą przeznaczoną do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (kierownikiem budowy) posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ? Prawo Budowlane (tekst jednolity w Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz kwalifikacje do prowadzenia robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych określone w § 24 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. z 2011 roku nr 165 poz. 987) – udokumentowana co najmniej 2 letnia praktyka zawodowa na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.
UWAGA:
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ? Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
– wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
Określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie: Wykonawca winien wskazać w wykazie co najmniej wszystkie roboty spełniające warunki, o których mowa w pkt. III.3.2) oraz winien złożyć dowody dotyczące tych robót, jeżeli roboty te nie były wykonane na rzecz Zamawiającego, określające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
III.6) INNE DOKUMENTY
III 6.1) Uzupełnienie pkt. III.4.1): Dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie polegać na zasobach innych podmiotów: Dokument/-y udowadniający/-e, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów od oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
III 6.2) Uzupełnienie pkt. III.4.3): Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – data wystawienia odpowiednio tak jak w pkt. III.4.3).
III 6.3) Pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli Wykonawca ustanowił pełnomocnika w ww. zakresie.
III 6.3) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy zawierający m.in.: cenę oferty (c) ? w rozumieniu pkt. 16.3 SIWZ, podany w miesiącach okres na jaki Wykonawca udziela gwarancji za wady fizyczne przedmiotu zamówienia.
III 6.5) Kosztorys ofertowy obejmujący pełny zakres prac objętych ofertą sporządzony wg zasad określonych w SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
Cena – 90
Gwarancja – 10
IV.3) ZMIANA UMOWY Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: Określono w SIWZ.
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE www.zeo.krakow.pl
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedszkole Samorządowe Nr 132 w Krakowie, ul. Merkuriusza Polskiego 18, 30-698 Kraków, Sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2016 r. godzina 10:30, miejsce: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, Kraków – Dziennik Podawczy/Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
IV.4.16.1) Uzupełnienie pkt. II.2) Termin wykonania całego przedmiotu Umowy (co oznacza termin zakończenia prowadzenia całości prac składających się na przedmiot Umowy): do dnia 31.10.2016 r.Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy (terminy pośrednie):
Termin rozpoczęcia robót = terminowi przekazania terenu realizacji robót budowlanych.
Termin zakończenia robót budowlanych = terminowi wykonania całego przedmiotu Umowy: do dnia 31.10.2016 r.
IV.4.16.2) Uzupełnienie pkt. IV.4.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać w Przedszkolu Samorządowym Nr 132 w Krakowie, ul. Merkuriusza Polskiego 6, 30-698 Kraków, Sekretariat, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15:00 – (koszt materiałów: 25,- zł, w tym VAT). W celu odebrania SIWZ niezbędne będzie podanie Zamawiającemu numeru NIP Wykonawcy. SIWZ dostępna jest także na stronie internetowej: www.zeo.krakow.pl. Ww. uzupełnienie nie dotyczy pobierania SIWZ ze strony internetowej.
IV.4.16.4) Inne informacje uzupełniające: Pracownicy upoważnieni do kontaktów z Wykonawcami: Pani Renata Gądkowska. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających. Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Budżet obywatelski:
Biesiada Swoszowicka
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ