Strona głównaAktualnościRozbudowa sieci kanalizacyjnej – aktualności

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej – aktualności

Kanalizacja

Ważna informacja od Radnego Miasta Krakowa Michała Starobrata:

Wobec przedłużającego się stanu epidemii oraz braku organizacji spotkań przedstawicieli Wodociągów z mieszkańcami Swoszowic w temacie rozbudowy sieci kanalizacyjnej, przekazuje Państwu aktualne informacje dotyczące zgłoszonych na grupie ulic. Na wstępie zaznaczam, że jako radny miejski przekazuję Państwu informacje uzyskane od Prezydenta oraz proponuje pomoc w rozmowach z Wodociągami, aby przyspieszać kolejne etapy realizacji sieci kanalizacyjnej. Proszę nie wymagać ode mnie, abym tłumaczyć dotychczasowe postępowanie Wodociągów nie jestem i nie będę urzędnikiem.

**1) BUDOWA MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ W UL. OSTERWY**

**część I** – w ul. Osterwy od ul. Hallera do wysokości budynku nr 37 istnieje sieć kanalizacji sanitarnej,

**część II **– ul. Osterwy – od wysokości budynku 37 do ul. Tuchowskiej

W związku z zakończeniem programu Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych, na wniosek Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych os. Kosocice, Wodociągi Miasta Krakowa podjęły się przygotowania dokumentacji projektowej m.in. w ul. Osterwy wraz z ulicami bocznymi. Z uwagi na konfigurację terenu, obszar ul. Osterwy planowany jest do skanalizowania w układzie grawitacyjno-pompowym. Konieczne jest wykonanie bardzo dużego zakresu prac (kanalizacji grawitacyjnej, pompowni ścieków oraz rurociągu tłocznego).

Warunkiem rozpoczęcia prac projektowych dla tego rejonu było pozyskanie nieruchomości pod lokalizację pompowni. Powyższe okazało się czasochłonne z uwagi na jednoznaczny sprzeciw mieszkańców. Obecnie zakończono prace projektowe w zakresie budowy sieci i dla kanału głównego dokonano zgłoszenia budowy do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK. Natomiast dla zaprojektowanej przepompowni ścieków konieczne jest wykonanie nowego projektu zjazdu i uzyskanie niezbędnych decyzji, w tym pozwolenia na budowę, co pozwoli na uruchomienie procesu inwestycyjnego.

**2) BUDOWA MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ UL. SZCZAWNICKA, UL. RYTOWNICZA**

Budowa kanalizacji w ul. Szczawnickiej i ul. Rytowniczej została zgłoszona pierwotnie do programu pn. Rozwoju Sieci Osiedlowych. Obecnie wspomniane zadania zostały ujęte w programie inwestycyjnym pn. Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS). Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w tym rejonie, w związku ze zróżnicowanym ukształtowanie terenu, wymaga realizacji dużego zakresu ciągów kanalizacyjnych (z dwukrotnym przekroczeniem pasa autostrady) oraz wykonaniem przepompowni wraz z rurociągiem tłocznym. Obecnie trwają prace projektowe dla pierwszego etapu tej inwestycji, stanowiącego odbiornik ścieków dla przedmiotowej ulicy i obejmują one swoim zakresem budowę miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej w ul. Niebieskiej – Hallera o długości ok. 1500mb wraz z rurociągiem tłocznym o długości około 350m, w powiązaniu z budową przepompowni miejskiej „Do Luboni”. Po zakończeniu prac projektowych dla pierwszego etapu i uzyskaniu wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę, zostaną zlecone kolejne zadania do projektowania, w tym kanalizacja w ul. Szczawnickiej i ul. Rytowniczej.

**3) BUDOWA MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ W UL. ŻYZNEJ**

**część I** – w ul. Żyznej od ul. Medalionów do granic Krakowa istnieje miejska sieć kanalizacji sanitarnej.

Do zrealizowania pozostał ostatni odcinek kanalizacji w ul. Żyznej bocznej (od nr 60 do nr 70a), dla którego opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Jednak termin realizacji zarówno tego przedsięwzięcia, jak i wszystkich pozostałych, z uwagi na spadek przychodów Wodociągów Miasta Krakowa (związanych z sytuacją epidemiczną), determinowany będzie aktualnymi możliwościami finansowymi Spółki.

**część II **– ul. Żyzna od ul. Petrażyckiego do ul. Medalionów.

Na zlecenie Wodociągów Miasta Krakowa przygotowano rozwiązania koncepcyjne skanalizowania obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Opatkowice – Zachód (pomiędzy ulicami Libertowską i Żyzną na południe oraz od ul. Petrażyckiego do granicy Gminy Mogilany). Koncepcja zakłada skanalizowanie obszaru ul. Żyznej – ul. Libertowskiej w oparciu o przepompownię, zlokalizowana w rejonie przesustu na rowie obok ul. Libertowskiej, do której zostaną sprowadzone ścieki zarówno z zabudowy między ul. Libertowską i ul. Petrażyckiego, jak i z ul. Żyznej (od ul. Petrażyckiego do ul. Medalionów). Przyjęty układ kanalizacyjny determinuje kolejność realizacji – z przyczyn technicznych pierwszym etapem musi być budowa przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym w pasie ul. Libertowskiej, a także równolegle kanału grawitacyjnego od przepompowni do końcówki istniejącej sieci (ul. Petrażyckiego – wysokość działki 397/9). Dla tego odcinka prowadzone będą prace projektowe w pierwszej kolejności.

Biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu, w drugiej kolejności winien zostać zaprojektowany odbiornik dla zabudowy po zachodniej stronie ul. Libertowskiej – ze względu na gęstość zabudowy i liczbę wniosków od zainteresowanych mieszkańców. W tym przypadku niezbędne będzie wykonanie sieci kanalizacyjnej w trasie drogi lokalnej oznaczonej 113 D przewidzianej do budowy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku rozpoczęcia przez zarządcę drogi prac związanych z opracowaniem koncepcji wspomnianej drogi, Wodociągi Miasta Krakowa również przystąpią do wykonania niezbędnej dokumentacji, ponieważ oba przedsięwzięcia ze względów organizacyjnych, technicznych i finansowych winny być zrealizowane wspólnie.

**4) BUDOWA MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ W UL. STEPOWEJ (OD UL. PODGÓRKI REJON BUDYNKU NR 18 DO UL. STEPOWEJ NR 10 WRAZ Z SIĘGACZEM BOCZNYM)**

Aktualnie trwają prace projektowe w zakresie budowy kanalizacji (opracowano przebieg trasy sieci oraz dokonano niezbędnych uzgodnień). Projekt został złożony do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK celem zatwierdzenia i uzyskania pozwolenia na budowę. Jednak na etapie postępowania administracyjnego, jeden z właścicieli nieruchomości wycofał oświadczenie udzielające inwestorowi prawa do terenu na cele budowlane. W tej sytuacji umorzono postępowanie, a projektant przystąpił do pracowania rozwiązania zamiennego (z alternatywną trasą na odcinku ok. 50m). Po wykonaniu nowego projektu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, możliwe będzie uwzględnienie zadania w planach inwestycyjnych Spółki.

**5) BUDOWA MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ W ULICACH SOBONIOWICKA, WYRWA ORAZ SIARCZANOGÓRSKA**

Opracowana została wariantowa koncepcja rozwoju urządzeń kanalizacyjnych dla rozpatrywanego obszaru ulic: Siarczanogórska – Wyrwa – Soboniowicka. Po analizie i zaopiniowaniu koncepcji, wybrany został ostateczny wariant. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem planowany przebieg kanału sanitarnego odprowadzającego ścieki z całej zlewni (w jego końcowym odcinku od ul. Wyrwa do ul. Myślenickiej) znajduje się w terenach prywatnych, przewidzianych pod zabudowę jednorodzinną (38MN i 21MN) oraz w terenie, na którym zaplanowano budowę drogi. W tej sytuacji zachodzi konieczność opracowania studium lokalizacyjnego trasy planowanej kanalizacji sanitarnej. Wyniki powyższych prac umożliwiają przygotowanie tzw. karty zadania przyszłego, która stanowi podstawę do rozpoczęcia projektowania.

**6) BUDOWA MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ W UL. KRZYŻANOWSKIEGO**

Na całej długości ul. Krzyżańskiego funkcjonuje miejska sieć kanalizacji sanitarnej. W 2018 r. został przyjęty do programu pn. Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS) wniosek mieszkańców w sprawie budowy kanalizacji w ul. Krzyżanowskiego – boczna (budynki nr 16, 16a, 18, 18a). Należy podkreślić, że już w 2014 r. Wodociągi Miasta Krakowa przystąpiły do realizacji sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców wspomnianych budynków, zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową oraz decyzją pozwolenia na budowę, jednak sprzeciw właścicieli dwóch nieruchomości, przez które przebiegała trasa kanału, uniemożliwił prowadzenie prac (mimo wielu spotkań i negocjacji). W tej sytuacji ponowienie prac projektowych warunkowane jest dostarczeniem przez mieszkańców pisemnych zgód, w tym właścicieli wspomnianych działek, na ulokowanie kanalizacji w ich nieruchomościach.

**7) BUDOWA MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ W UL. PYTLASIŃSKIEGO**

W ulicy Pytlasińskiego w Krakowie istnieje miejska sieć kanalizacji sanitarnej.

**8) BUDOWA MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ W UL. GOLKOWICKIEJ I UL. NAD FOSĄ**

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Golkowickiej i ul. Nad Fosą została ujęta w programie inwestycyjnym pn. Budowa Infrastruktury Sanitarnej (BIS). Aktualnie prowadzone są analizy przedprojektowe, po których ukończeniu zlecone zostanie opracowanie dokumentacji technicznej.

**9) BUDOWA MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ W UL. ORSZAŃSKIEJ**

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Orszańskiej została zgłoszona pierwotnie do programu pn. Rozwój sieci Osiedlowych, a aktualnie zadania to zostało ujęte w programie inwestycyjnym pn. Budowa Infrastruktury Sanitarnej. Z uwagi na zróżnicowaną konfigurację terenu, obszar ul. Olszańskiej została podzielony na dwa zadania.

**Dla zadania nr 1** – odbiornikiem ścieków będzie kanał w ul. Osterwy. Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej na odcinku od włączenia do ul. Osterwy do budynku nr 50. Dla tego przedsięwzięcia dokonano skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i będzie on realizowany wspólnie z ul. Osterwy.

**Dla zadania nr 2** – odbiornik ścieków stanowi (będąca w fazie projektowania) miejska sieć kanalizacji sanitarnej oraz grawitacyjnej w ul. Niebieskiej – Hallera o długości ok. 1500mb wraz z rurociągiem tłocznym o długości około 350mb, w powiązaniu z budową przepompowni miejskiej „Do Luboni”. Po zakończeniu prac projektowych dla wspomnianego odbiornika i uzyskaniu wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę, zostaną zlecone kolejne zadania do projektowania, w tym kanalizacja w ul. Orszańskiej.

**10) BUDOWA MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ W UL. LASOGÓRSKIEJ**

**cześć I **– ul. Lasogórska od ul. Moszyńskiego do wysokości budynku nr 16 – istnieje sieć kanalizacji sanitarnej.

W 2019 r. został zgłoszony i ujęty w programie inwestycyjnym pn. Budowa Infrastruktury Sanitarnej wniosek w sprawie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lasogórskiej bocznej w Krakowie dla budynków 8f, 8g, 8e. Wniosek został zrealizowany i będzie realizowany zgodnie z ustalonymi kryteriami kolejności zadań.

**cześć II **– ul. Lasogórska od wysokości budynku 22 do ul. Starowiejskiej.

W bieżącym roku Wodociągi Miasta Krakowa opracowały wariantową koncepcję rozwoju urządzeń kanalizacyjnych dla rozpatrywanego obszaru ul. Lasogórskiej oraz ul. Starowiejskiej. Został wybrany ostateczny wariant rozwiązania. Z uwagi na znaczne zróżnicowanie ukształtowania przedmiotowego terenu, skanalizowanie istniejącej i planowanej zabudowy objętej obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „Swoszowice Południe” przewidziane jest w układzie grawitacyjno-pompowym oraz kanalizacji ciśnieniowej. Dla zlewni ulic Starowiejskiej i Lasogórskiej do wysokości budynku nr 28, założono układ grawitacyjno-pompowy, w oparciu o pompownię ścieków „Starowiejska” przy ul. Starowiejskiej (zlokalizowaną w najniższym punkcie zlewni) z rurociągiem tłocznym w ulicach Starowiejskiej oraz Lasogórskiej z włączeniem przedmiotowego odcinka do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lasogórskiej. Obszar wzdłuż ul. Lasogórskiej znajdujący się w przeciwspadku do ul. Starowiejskiej możliwy jest do skanalizowania w układzie ciśnieniowym, również z odprowadzeniem do istniejącego kanału sanitarnego w ul. Lasogórskiej. Prace projektowe dla części II będą realizowane zgodnie z ustalonym kryterium kolejności zadań.

**11) BUDOWA MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ W UL. MUSZYŃSKIEGO**

Aktualnie ukończono prace pjoktowe w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Muszyńskiego, ul. Sanatorynej u ul. Pytlasińskiego bocznej. Odbiornikiem dla wspomnianych obszarów będzie istniejący kolektor w ul. Moszyńskiego. Opracowano przebieg trasy sieci oraz dokonano niezbędnych uzgodnień. Przewiduje się, że w trzecim kwartale 2020 r. projekt zostanie złożony do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK celem zatwierdzenia i uzyskania skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, co pozwoli na uruchomienie procesu inwestycyjnego.

**12) BUDOWA MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ W UL. BOCHNAKA**

W roku 2019 został zgłoszony i ujęty w programie inwestycyjnym pn. Budowa Infrastruktury Sanitarnej wniosek w sprawie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bochnaka w Krakowie. Przy wykonaniu dokumentacji technicznej dla kanalizacji sanitarnej w ul. Myślenickiej (stanowiącej odbiornik ścieków dla wspomnianej ulicy), zakresem prac projektowych objęto odcinek ul. Bochnaka do wysokości budynku 4a, jednak z uwagi na nieuregulowany stan własnościowy tej wewnętrznej drogi, MPWiK S.A. nie uzyskała prawa do terenu na cele budowlane. Wodociągi Miasta Krakowa deklarują podjęcie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji w ul. Bochnaka po uregulowaniu stanu prawno-własnościowego działki nr 573/2 obr. 92 Podgórze przez spadkobierców, względnie po przekwalifikowaniu drogi na drogę publiczną.

**13) BUDOWA MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ W UL. GOŚCINNEJ**

W lipcu 2020 r. zakończono opracowanie aktualizacji koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnnej. Aktualnie koncepcja znajduje się w fazie analizy i opiniowania. Po dokonaniu weryfikacji i ocenie przedstawionych wariantów zostanie wybrane ostateczne rozwiązanie. Wyniki tych prac umożliwią przygotowanie tzw. karty zadania przyszłego, która stanowi podstawę do rozpoczęcia projektowania.

**14) BUDOWA MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ W UL. KENARA OD UL. LANDAUA DO WYSOKOŚCI BUDYNKU NR 24**

Wodociągi Miasta Krakowa przyjęły przygotowanie dokumentacji projektowej od działającego w tym rejonie komitetu społecznego (po zakończeniu funkcjonowania programu Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych). Przygotowano niezbędną dokumentację techniczną, jednak z uwagi na nieuregulowany stan własnościowy działki nr 266 obr. 94 Podgórze MPWiK S.A. nie uzyskała prawa do terenu na cele budowlane. W tej sytuacji podjęto rozmowy mające na celu uzgodnienie trasy alternatywnej przez nieruchomości 93 i 94 obr. 94 Podgórze – a w związku z jednoznaczną odmową ich właścicieli – przez położone po przeciwległej stronie ulicy posesje nr 41 i 41a. Dotychczas MPWiK S.A. nie uzyskało akceptacji właścicieli dla ulokowania sieci kanalizacyjnej. Innym możliwym rozwiązaniem tej sytuacji jest podjęcie czynności formalno-prawnych w celu uregulowania statusu własnościowego ul. Kenara.

**15) BUDOWA MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ W UL. JEŹDZIECKIEJ**

W ulicy Jeździeckiej – na odcinku od budynku nr 17 do budynku 9 istnieje miejska sieć kanalizacji sanitarnej.

Dla pozostałych części rozpatrywanej ulicy do Wodociągów Miasta Krakowa nie wpłynął dotychczas żaden wniosek od zainteresowanych mieszkańców o przygotowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej, zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale nr XCIV/2464/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie realizacji programu inwestycyjnego dla dzielnic Krakowa pn. Budowa Infrastruktury Sanitarnej.

**16) BUDOWA MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ W UL. JELSKIEGO**

W przedmiotowym rejonie funkcjonuje system kanalizacji rozdzielczej (ukłąd centralny). Ponadto, w bezpośrednim sąsiedztwie budynków nr 17 oraz 20 przy ul. Jelskiego brak sieci kanalizacyjnej, a zatem odprowadzenie ścieków bytowych z ww. nieruchomości możliwe będzie po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji projektowej praz zrealizowaniu przedsięwzięcia obejmującego rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Jelskiego.

Ponadto, rozbudowa uzbrojenia w ul. Jelskiego została zgłoszona do programu inwestycyjnego pn. Budowa Infrastruktury Sanitarnej, jednak złożony wniosek wymaga uzupełnienia o wykaz zainteresowanych osób (wraz z adresami), który umożliwi właściwe określenie zakresu zadania. Powyższe zgłoszenie nie uzyskało dotychczas wymaganej pozytywnej opinii Rady i Zarządu Dzielnicy X Swoszowice.

Źródło: Michał Starobrat

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Podpisz petycję w s
Nowa linia autobusow
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ