Strona głównaPrywatność

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem Danych osobowych gromadzonych w ramach strony Swoszowickiego Portalu Informacyjnego (swoszowice.org.pl), zwanego dalej SPI, jest firma Elżbieta Barhoumi „Komu Net Press” z siedzibą w Krakowie (30-698), przy ul. Babiego Lata 16 [„Komu Net Press”].

Dane kontaktowe

Z „Komu Net Press” możesz się skontaktować w następujący sposób:

 • Poprzez adres email: [email protected]
 • Zadzwoń pod numer: +48 505 811 245
  (nr dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00)
 • Listownie na adres: Elżbieta Barhoumi „Komu Net Press”, ul. Babiego Lata 16, 30-698 Kraków

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych tj. osobą, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, jest Administrator Danych (j.w.).

Gdzie szukać informacji o przetwarzaniu danych

Informacje nt. ochrony prywatności oraz danych osobowych zawarte są w Regulaminie.

Współpracując ze SPI (np. udostępniając artykuł czy reklamując swoją działalność) użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i publiczne udostępnienie danych osobowych w celu reklamowym przez czas określony w umowie.

Każdy użytkownik może wystąpić o wgląd i korektę swoich danych osobowych gromadzonych w SPI. Skontaktuj się z „Komu Net Press”, a dowiesz się:

 • Jakie są cele przetwarzania Twoich danych,
 • Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe,
 • Przez jaki okres przechowujemy Twoje dane,
 • Komu udostępniliśmy Twoje dane,
 • Czy przekazujemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy,
 • Jakie przysługują Ci prawa i jak możesz je zrealizować.

Chcesz zrealizować prawa związane z ochroną danych osobowych?

Możesz tego dokonać w dowolny sposób, jednak sugerujemy korzystanie z maila: [email protected]

Jak realizujemy Twoje uprawnienia?

Przepisy nakładają na nas obowiązek realizacji uprawnienia w terminie 30 dni, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach jest to czas 3 miesięcy.

W zakresie:

 • prawa dostępu – otrzymasz maila z informacją jakie dane przetwarzamy,
 • prawa sprzeciwu – otrzymasz mailowo informację – stanowisko Administratora Danych,
 • prawo sprostowania – jeżeli chcesz dokonać sprostowania danych możesz wysłać informację na adres Administratora Danych,
 • prawo ograniczenia przetwarzania – jeżeli Twoje żądanie będzie uzasadnione otrzymasz potwierdzenie ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do bycia zapomnianym – otrzymasz informację – stanowisko Administratora Danych oraz informację o usunięciu żądanych przez Ciebie informacji,
 • prawo do przenoszenia danych – nie pobieramy danych, które podlegają możliwości przenoszenia,
 • prawo cofnięcia zgody – w każdej chwili możesz cofnąć dowolną wyrażoną przez Ciebie zgodę na przetwarzanie danych.

Jak czytać udzielane informacje

W ramach realizacji prawa dostępu otrzymasz kopię danych wraz opisem zawierającym informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Poinformujemy Cię o kategoriach danych, celu przetwarzania, okresie przechowania, odbiorcach danych. Każda sekcja będzie zawierać jasny i prosty opis informacji.

Twoje prawa

Prawo dostępu
W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do Administratora z wnioskiem o wydanie informacji o tym, czy twoje Dane są przetwarzane, a jeżeli tak, to do uzyskania dostępu do tych danych lub uzyskania ich kopii. My jesteśmy zobowiązani do udzielenia stosownych informacji w bez nadmiernych opłat oraz bez zbędnej zwłoki. Termin realizacji to 30 dni, nie dłużej niż 3 miesiące w skomplikowanych przypadkach.

Prawo sprostowania
W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do Administratora z wnioskiem o sprostowanie swoich danych jeżeli stwierdzisz nieścisłości w zgromadzonych danych osobowych.

Prawo ograniczenia przetwarzania
W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych. O ile Twoje żądanie jest uzasadnione, dane będą przechowywane przez nas, a podjęcie jakichkolwiek operacji innych niż przechowywanie, będzie wymagało odrębnej zgody, chyba że przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na ochronę roszczeń lub praw innej osoby lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego.

Prawo sprzeciwu
W przypadku zaistnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, możesz wnieść sprzeciw wobec prowadzonego przetwarzania, powołując się na nadrzędność Twoich praw i wolności nad celem przetwarzania danych.

Prawo do bycia zapomnianym
W każdej chwili w sytuacji opisanej w przepisach o ochronie danych osobowych możesz żądać niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych, a my mamy obowiązek dane usunąć bez zbędnej zwłoki.

Prawo do przenoszenia danych
W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do Administratora z wnioskiem o otrzymanie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoich danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody lub w związku z realizacją umowy.

Prawo do cofnięcia zgody
W każdej chwili masz prawo do wystąpienia do Administratora i cofnięcia udzielonej mu zgody na przetwarzanie danych osobowych.