Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówKraków przyjął budżet na 2020 rok

Kraków przyjął budżet na 2020 rok

18 grudnia Rada Miasta Krakowa przyjęła budżet na 2020 rok wraz z autopoprawką przygotowaną przez prezydenta. Głos za oddało 25 radnych, przeciw było 17. Na ostatniej prostej do budżetu weszło wiele mniejszych, ale ważnych dla mieszkańców inwestycji – to m.in. modernizacja szkół, boisk i placów zabaw, budowa chodników i osiedlowych parkingów, wybiegi dla psów czy rewitalizacja zieleni.

Pierwotnie plan wydatków miasta ogółem miał sięgnąć 6 mld 212 mln zł. Jednak w toku prac nad budżetem radni zgłosili łącznie 470 poprawek. Dużą część tych propozycji prezydent Jacek Majchrowski uwzględnił w autopoprawce do budżetu – 176 zadań weszło w całości, 47 – częściowo, a 7 – przez poszerzenie ich dotychczasowego zakresu. Ponieważ rada miasta zmiany te przegłosowała, przyszłoroczne wydatki Krakowa wzrosły do poziomu 6 mld 734 mln zł.

Prezydencka autopoprawka opiewa na kwotę 77 mln zł i pozwoli sfinansować wiele mniejszych, ale ważnych dla mieszkańców zadań w takich obszarach, jak: infrastruktura drogowa, piesza i rowerowa, zagospodarowanie terenów zielonych czy modernizacja obiektów oświatowych, w tym sal gimnastycznych, boisk i placów zabaw. W ramach autopoprawki do budżetu dodano środki m.in. na program modernizacji dróg (20 mln zł), budowę parkingów osiedlowych w Nowej Hucie (2 mln zł), program budowy chodników (dodatkowe 2 mln zł), budowę wybiegów dla psów (700 tys. zł), tworzenie parków kieszonkowych (dodatkowe 2,5 mln zł) czy termomodernizację obiektów oświatowych (dodatkowe 2 mln zł).

W przyszłym roku dochody miasta sięgną ogółem 6 mld 254 mln zł, a wydatki – 6 mld 734 mln zł.

Lwia część wydatków, bo aż 5 mld 496 mln zł, to wydatki bieżące, które zapewniają sprawne funkcjonowanie i utrzymanie miasta na odpowiednim poziomie.

– Największą pozycję stanowi edukacja, która pochłania około 26 proc. ogółu wydatków bieżących. Wydatki w tej sferze rosną o około 100–150 mln zł z roku na rok. Do realizacji zadań objętych subwencją oświatową miasto w 2019 r. dopłaciło z własnego budżetu około 430 mln zł – mówi prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Na oświatowe wydatki bieżące zaplanowano w 2020 roku kwotę około 1 mld 682 mln zł (dla porównania w 2019 r. było to 1 mld 535 mln zł).

W przyszłym roku znacząco wzrosną wydatki bieżące na wsparcie dla rodzin – do wysokości 933 mln zł (dla porównania w 2019 r. było to 528 mln zł). Wydatki bieżące na transport i łączność wyniosą 763 mln zł. Jeżeli chodzi o procentowy udział tych kategorii w strukturze wydatków bieżących, to przedstawia się on następująco: edukacja – 30,6 proc., rodzina – 17 proc., a transport i łączność – 13,9 proc.

W stosunku do niektórych obszarów miasto przyjęło politykę dyscyplinowania wydatków bieżących –  m.in. w takich działach, jak transport i łączność, sport czy kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

– Naszą intencją było ograniczanie wydatków bieżących. Proszę zauważyć, że wyraźny wzrost w tym zakresie następuje tylko na tych zadaniach, które są finansowane ze środków rządowych, takich jak program 500+. W przyszłym roku na realizację tego programu zaangażowane zostaną środki w wysokości około 700 mln zł, one przejdą przez kasę miasta i będą wyższe od tegorocznych o około 400 mln zł. Stąd bierze się znaczący wzrost wydatków w obszarze „Rodzina”. Natomiast wydatki bieżące, które miasto pokrywa z dochodów własnych, trzymane będą w ryzach – wyjaśnia zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig.

Plan wydatków inwestycyjnych – po wprowadzeniu autopoprawką dodatkowych zadań na łączną kwotę 70 mln zł – ostatecznie zamknął się na poziomie 1 mld 238 mln zł.

– Priorytetem jest dla nas utrzymanie finansowania inwestycji, które są w realizacji, a więc trwa budowa, oraz zadań z podpisanymi umowami w formule „zaprojektuj i wybuduj”, gdzie aktualnie trwa etap opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie budowy – mówi prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Poza tym konieczne było zapewnienie środków finansowych dla zadań, które posiadają bezzwrotne finansowanie zewnętrzne (głównie z UE), jak również dla przedsięwzięć realizowanych na podstawie porozumień i umów z partnerami zewnętrznymi (GDDKiA, MUW, ZDW, ZDP itd.). Nie można zapominać o inwestycjach realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Krakowa, które też wchodzą do łącznej puli wydatków majątkowych.

– Na kształt programu inwestycyjnego miasta wpływ ma bardzo duży, bo wynoszący około 25–30 proc., wzrost kosztów materiałów budowlanych, robocizny i energii elektrycznej. Z tego powodu konieczne było urealnienie, czyli dostosowanie planowanych nakładów finansowych do sytuacji w branży budowlanej – tłumaczy prezydent Majchrowski.

Wśród inwestycji strategicznych, czyli takich, których realizacja będzie miała znaczenie w skali całego miasta, dominują zadania związane z systemem transportowym. W budżecie zarezerwowano środki na rozbudowę ulic: Igołomskiej, Kocmyrzowskiej i Myślenickiej, a także na rozbudowę alei 29 Listopada. Inne duże przedsięwzięcia to budowa linii tramwajowej Krowodrza Górka – Górka Narodowa, modernizacja torowisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa stacji kolejowej SKA Swoszowice wraz z budową parkingu Park & Ride.

W przyszłorocznym budżecie uwzględniono środki na trzy inwestycje strategiczne w obszarze kultury, a mianowicie: rewaloryzację siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej, gdzie powstanie nowoczesne muzeum nauki i techniki, rewaloryzację Pałacu Krzysztofory oraz budowę Centrum Muzyki. Istotnym przedsięwzięciem strategicznym w zakresie sportu będzie budowa basenu przy ul. Eisenberga.

Inwestycje programowe są mniej kosztowne niż inwestycje strategiczne, ale wpływają na podniesienie komfortu życia krakowian i zapewniają równomierny rozwój miasta. Największe tego typu inwestycje zaplanowano w działach:

  • transport i łączność – m.in. przebudowa ul. Królowej Jadwigi oraz ul. Glinik, budowa ścieżek rowerowych, budowa chodników, modernizacja dróg,
  • ochrona i kształtowanie środowiska – m.in. przebudowa parku im. Jerzmanowskich, park Zakrzówek, rewitalizacja kamieniołomu Libana, rewitalizacja nowohuckich podwórek, rewitalizacja parku Jordana, park sensoryczny na os. Tysiąclecia,
  • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – m.in. adaptacja budynku dawnej Zbrojowni na Muzeum Fotografii, rewitalizacja fortu Łapianka,
  • oświata i wychowanie – m.in. budowa szkół na os. Gotyk i os. Kliny, termomodernizacja budynków oświatowych,
  • zdrowie – m.in. termomodernizacja szpitala im. Żeromskiego, przebudowa szpitala im. Narutowicza, przebudowa Miejskiego Centrum Opieki,
  • sport i rekreacja – m.in. rewitalizacja boisk, budowa basenów przy SP nr 155 i przy SP nr 5,
  • mieszkalnictwo – m.in. budowa zespołu budynków mieszkalnych (ul. J.K. Przyzby, ul. Zalesie, ul. Wańkowicza).

Źródło: Magiczny Kraków
fot. pixabay.com

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Święta i Nowy Rok
Najlepsze życzenia
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ