Swoszowice logo. Stowarzyszenie zwykłe Siarczane korzenie Swoszowic

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

„Siarczane korzenie Swoszowic”

§1

1. Stowarzyszenie zwykłe – Siarczane Korzenie Swoszowic, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.) oraz niniejszego regulaminu.

§2

1. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§3

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto: 30-698 Kraków, Moszyńskiego 14.

§4

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§5

1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§6

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§7

Cel działania Stowarzyszenia to:

1. Dbałość o harmonijny i przyjazny mieszkańcom rozwój Swoszowic, z jednoczesnym uwzględnieniem naturalnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych, pogórniczego obszaru osiedla, ze szczególnym uwzględnieniem zagospodarowania budynków zabytkowych i użyteczności publicznej.

§8

1. Wyżej wymieniony cel będzie realizowany w szczególności na rzecz społeczności lokalnej.

§9

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

 1. zbieranie opinii mieszkańców w kwestiach ich dotyczących, wypracowywanie wspólnego stanowiska oraz formułowanie wniosków przedstawianych instytucjom samorządowym i państwowym;
 2. wypracowywanie propozycji rozwoju Swoszowic zgodnych z charakterem osiedla o charakterze jednorodzinnym i uzdrowiskowym;
 3. wypowiadanie się w sprawach publicznych dotyczących rozwoju Swoszowic, także w kontekście rozwoju osiedli sąsiednich;
 4. budowę lokalnego partnerstwa z organizacjami społecznymi, Uzdrowiskiem, Klubem Sportowym WLKS KRAKUS, Szkołą Podstawową, Muzeum Spraw Wojskowych, lokalnym biznesem i podobnymi stowarzyszeniami, fundacjami działającymi w sąsiednich osiedlach;
 5. pozyskanie dla lokalnych inicjatyw społecznych i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia instytucji i organizacji samorządowych i państwowych: Rady Dzielnicy X Swoszowice, Rady Miasta Krakowa, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego i organizacji pozarządowych;
 6. lobbowanie za utrzymaniem statusu dzielnicy uzdrowiskowej, co pozwoli na korzystne zachowanie proporcji terenów zielonych do terenów zabudowanych oraz ograniczenie wielkości budynków zgodnie z „Ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych” (Dz.U. 2012 poz. 651);
 7. organizację imprez kulturalnych promujących Swoszowice, w tym wystaw artystycznych lokalnych twórców, konkursów tematycznych dla dzieci i młodzieży oraz zawodów sportowych na terenie osiedla;
 8. budowę oraz utrzymanie ścieżek spacerowych, przyrodniczych, rowerowych i konnych na terenie dzielnicy Swoszowice oraz na obszarach łączących dzielnicę z miejscami o wybitnych walorach kulturowych;
 9. przypominanie i utrwalanie pamięci o osobach i wydarzeniach zapisanych w historii Swoszowic poprzez wydawnictwa, tablice pamiątkowe, wystawy itp. Opieka nad miejscami pamięci i grobami zarówno o charakterze historycznym jak i patriotycznym;
 10. organizowanie, we współpracy z instytucjami kultury i szkołami z terenu Swoszowic i osiedli peryferyjnych, wykładów, prelekcji i konferencji o tematyce historyczno-patriotycznej oraz przyrodniczo-krajobrazowej przeznaczonej zwłaszcza dla dzieci i młodzieży;
 11. stworzenie wokół i wspólnie z Muzeum Spraw Wojskowych ośrodka kultury przeznaczonego dla wszystkich mieszkańców i sympatyków Swoszowic. Korzystając z wiedzy i doświadczenia MSWojsk dążyć do utworzenia Muzeum Swoszowic i Górnictwa Siarki.
 12. opracowanie i wydawanie przewodników oraz publikacji książkowych dotyczących historii i współczesności Swoszowic;
 13. stworzenie Archiwum Społecznego i zarejestrowanie go w strukturze Archiwów Społecznych Fundacji Ośrodka KARTA, gromadzącego źródła pisane, fotografie i relacje dotyczące Swoszowic oraz dokonywanie ich cyfryzacji;
 14. utworzenie strony internetowej poświęconej Swoszowicom;
 15. patronat nad Kapitułą Medalu Gloria Radices Sulphurum oraz opiniowanie kandydatów do uhonorowania w/w Medalem;
 16. stworzenie galerii i biografii osób zasłużonych dla Swoszowic.

§10

 1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.

§11

1. Członek ma prawo:

 • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 • uczestniczyć z głosem stanowiącym w Zebraniu Członków,
 • zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 • korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celem,
 • brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

2. Członek obowiązany jest do:

 • przestrzegania regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek członkowskich,
 • czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 • dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

§12

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 • rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Przedstawicielowi, śmierci członka,
 • uchwały Zebrania Członków z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 1 roku,
 • wykluczenia uchwałą Zebrania Członków z powodu nieprzestrzegania postanowień regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

§13

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Zebranie Członków,
 2. Przedstawiciel.

§14

1. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków.

§15

1. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

2. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

§16

1. Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub 3 członków Stowarzyszenia.

§17

1. Kadencja Przedstawiciela trwa 3 lata.

§18

Do zakresu działania Przedstawiciela należy:

 1. realizacja uchwał Zebrania Członków, zgodnie z celami regulaminowymi oraz uchwałami Zebrania Członków;
 2. przygotowywanie planów działalności Stowarzyszenia;
 3. składanie sprawozdań ze swej działalności na Zebraniu Członków.

§19

1. Przedstawicielem Stowarzyszenia jest Dominik Galas 30-698 Kraków, ul. Moszyńskiego 14.

§20

1. Jedynym źródłem uzyskiwania środków finansowych przez Stowarzyszenie są składki członkowskie.

[email protected]

Prawnik, historyk, samorządowiec, polityk, lokalny społecznik i pisarz. Jest mocno związany ze swoją "Małą Ojczyzną" Swoszowicami. Dwukrotnie wybrany w wyborach powszechnych na funkcję Radnego Dzielnicy X Swoszowice. Hobbistycznie i z zamiłowania modelarz oraz propagator aktywności sportowej.