Swoszowice logo. Stowarzyszenie zwykłe Siarczane korzenie Swoszowic

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Siarczane korzenie Swoszowic wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych pod pozycją 464 w dniu 24 lutego 2016 roku. Stanowi prawną kontynuację Społecznego Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 600-lecia Lokacji Swoszowic, który był organizatorem i inicjatorem wydarzeń roku Jubileuszowego w roku 2015.

Stowarzyszenie Siarczane Korzenie Swoszowic ma na celu:

 1. Dbałość o harmonijny i przyjazny mieszkańcom rozwój Swoszowic, z jednoczesnym uwzględnieniem naturalnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych osiedla.
 2. Wspieranie obywatelskich inicjatyw o charakterze kulturalnym, oświatowym i patriotycznym zmierzających do wzmocnienia lub zachowania historycznych tradycji Swoszowic.
 3. Ochrona spuścizny społeczno-kulturalnej, materialnej i przyrodniczej szczególnie związanej z górnictwem siarki oraz budowlami Twierdzy Kraków i Uzdrowiska.
 4. Popularyzacja walorów historyczno-kulturowych, przyrodniczych i uzdrowiskowych dzielnicy Swoszowice.
 5. Nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniami i fundacjami o podobnym charakterze działającymi na terenie  innych osiedli peryferyjnych wchodzących w skład Dzielnicy X Swoszowice.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Zbieranie opinii mieszkańców w kwestiach ich dotyczących, wypracowywanie wspólnego stanowiska oraz formułowanie wniosków przedstawianych instytucjom samorządowym i państwowym.
 2. Wypracowywanie propozycji rozwoju Swoszowic zgodnych z charakterem osiedla o charakterze jednorodzinnym i uzdrowiskowym.
 3. Wypowiadanie się w sprawach publicznych dotyczących rozwoju Swoszowic, także w kontekście rozwoju osiedli sąsiednich.
 4. Budowę lokalnego partnerstwa z organizacjami społecznymi, Uzdrowiskiem, Klubem Sportowym KRAKUS, Szkołą Podstawową, lokalnym biznesem i podobnymi Stowarzyszeniami działającymi w sąsiednich osiedlach.
 5. Pozyskanie dla lokalnych inicjatyw społecznych i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia instytucji i organizacji samorządowych i państwowych: Rady Dzielnicy X Swoszowice, Rady Miasta Krakowa, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego i organizacji pozarządowych.
 6. Lobbowanie za utrzymanie statusu dzielnicy uzdrowiskowej, co pozwoli na korzystne zachowanie proporcji terenów zielonych do terenów zabudowanych oraz ograniczenie wielkości budynków zgodnie z „Ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych”.
 7. Organizację imprez kulturalnych promujących Swoszowice, w tym wystaw artystycznych lokalnych twórców, konkursów tematycznych dla dzieci i młodzieży oraz zawodów sportowych na terenie osiedla.
 8. Budowa oraz utrzymanie ścieżek spacerowych, przyrodniczych, rowerowych i konnych na terenie dzielnicy Swoszowice oraz na obszarach łączących dzielnicę z miejscami o wybitnych walorach kulturowych.
 9. Przypominanie i utrwalanie pamięci o osobach i wydarzeniach zapisanych w historii Swoszowic, poprzez wydawnictwa, tablice pamiątkowe, wystawy itp. Opieka nad miejscami pamięci i grobami zarówno o charakterze historycznym jak i patriotycznym.
 10. Organizowanie, we współpracy z instytucjami kultury i szkołami z terenu Swoszowic i osiedli peryferyjnych, wykładów, prelekcji i konferencji o tematyce historyczno-patriotycznej  oraz przyrodniczo- krajobrazowej przeznaczonej zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.
 11. Stworzenie wokół i wspólnie z Muzeum Spraw Wojskowych ośrodka kultury przeznaczonego dla wszystkich mieszkańców i sympatyków Swoszowic. Korzystając z wiedzy i doświadczenia MSWojsk dążyć do utworzenia Muzeum Swoszowic i Górnictwa Siarki.
 12. Opracowanie i wydawanie przewodników oraz publikacji książkowych dotyczących historii i współczesności  Swoszowic.
 13. Stworzenie Archiwum Społecznego i zarejestrowanie go w strukturze Archiwów Społecznych Ośrodka Karta, gromadzącego źródła pisane, fotografie i relacje dotyczące Swoszowic oraz dokonywanie ich cyfryzacji.
 14. Utworzenie strony internetowej poświęconej Swoszowicom.
 15. Patronat nad Kapitułą Medalu Gloria Radices Sulphurum oraz opiniowanie kandydatów do uhonorowania w/w Medalem.
 16. Tworzenie galerii i biografii osób zasłużonych dla Swoszowic.

Stowarzyszenie podjęło uchwałę o powołaniu:

 1. Kapituły Medalu „Chwała Siarczanym Korzeniom Swoszowic”- określającym zasady przyznania tego prestiżowego wyróżnienia za działalność na rzecz społeczności lokalnej.
 2. Swoszowickiego Portali Informacyjnego – prowadzonego w formie internetowej.

Przedstawicielem reprezentującym Stowarzyszenie jest:

Dominik Galas tel. 513 144 265 e-mail: [email protected] adres korespondencyjny: 30-698 Kraków, ul. Moszyńskiego 14

O Stowarzyszeniu Siarczane korzenie Swoszowic. Wpis do rejestru Stowarzyszeń

[email protected]

Prawnik, historyk, samorządowiec, polityk, lokalny społecznik i pisarz. Jest mocno związany ze swoją "Małą Ojczyzną" Swoszowicami. Dwukrotnie wybrany w wyborach powszechnych na funkcję Radnego Dzielnicy X Swoszowice. Hobbistycznie i z zamiłowania modelarz oraz propagator aktywności sportowej.