Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówRusza kampania przeciwko przemocy „Bądźmy wrażliwi”

Rusza kampania przeciwko przemocy „Bądźmy wrażliwi”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie rozpoczyna kampanię pod nazwą „Bądźmy wrażliwi”, w ramach której w pojazdach komunikacji miejskiej będą emitowane trzy specjalne filmy. Zostaną one także opublikowane na stronach instytucji miejskich zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Tematyka spotów dotyczy dzieci i seniorów doświadczających przemocy, przemocy w małżeństwie i informacji o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc.

Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta podkreślił, że tematyka przemocy jest ważna nie tylko dla urzędu, ale przede wszystkich dla osób, które jej doświadczają w domu, na ulicy, w środkach przekazu. – Nie jest to zjawisko minimalne, dlatego chcemy dotrzeć do świadomości wszystkich mieszkańców z przesłaniem kampanii uwrażliwiającej na problem przemocy – dodał i  opowiedział o dwóch przypadkach doświadczenia przemocy w ubiegłym tygodniu przez starszą kobietę pobitą przez syna i nastolatka po próbie samobójczej.

– W Gminie Miejskiej Kraków zorganizowany jest system ochrony ofiarom przemocy i profilaktyki – powiedział Witold Kramarz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Osobami, które często doświadczają przemocy ze strony najbliższych i w szczególny sposób powinny być objęte pomocą, są dzieci oraz osoby starsze. Nie zawsze mogą samodzielnie szukać pomocy czy poinformować o doznawanej krzywdzie ze strony najbliższych. Istotną rolę w zakresie zainicjowania działań ochronnych, uruchomienia wsparcia i pomocy dla nich odgrywają osoby z bliskiego otoczenia, sąsiedzi. Dlatego tak ważne jest, aby mieszkańcy Krakowa wiedzieli jak reagować, gdzie zgłaszać sytuacje przemocy w rodzinie, w szczególności w odniesieniu do osób, które same o taką pomoc nie mogą poprosić.

Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we współpracy z przedstawicielami innych instytucji, członkami Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przeprowadzają corocznie około 140 spotkań informacyjno-edukacyjnych dla przedstawicieli grup zawodowych i mieszkańców Krakowa. Zainteresowani uzyskują wiedzę o tym, gdzie szukać pomocy, jak reagować, kiedy jesteśmy świadkami przemocy w rodzinie i które służby poinformować. Pomimo takich działań nadal istnieje potrzeba podnoszenia świadomości mieszkańców w zakresie przemocy w rodzinie.

Gmina Miejska Kraków prowadzi działania, aby przedstawiciele lokalnych instytucji zaangażowani w działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mieli możliwość podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji w tym obszarze. Dlatego co roku zapewnia szkolenia oraz konferencje z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Tylko w 2017 r. wzięło w nich udział ok. 500 osób z krakowskich instytucji. W 2018 r. szkolenia będą kontynuowane.

W Krakowie rocznie wszczynanych jest kilkaset „Niebieskich Kart”:

 • 2017 r. – 850,
 • 2016 r. – 880,
 • 2015 r. – 940.

Uwzględniając procedury wszczęte w latach poprzednich, łącznie w realizacji w 2017 r. było 1212 „Niebieskich Kart”.

„Niebieskie Karty” wszczęte dla dzieci:

 • 2017 r. – 85,
 • 2016 r. – 76,
 • 2015 r. – 52,
 • 2014 r. – 57.

Liczba dzieci w rodzinach dotkniętych przemocą, gdzie realizowana była „Niebieska Karta”:

 • 2017 r. – 722,
 • 2016 r. – 636,
 • 2015 r. – 906,
 • 2014 r. – 659.

Liczba osób w wieku 60+ dotkniętych przemocą, dla których realizowana była procedura:

 • 2017 r. – 244,
 • 2016 r. – 232,
 • 2015 r. – 201. 

W przypadku podejrzenia, że osoba doświadcza przemocy w rodzinie, przedstawiciel jednej z instytucji: policji, pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia lub komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, zobowiązanych do realizacji procedury „Niebieskiej Karty”, wszczyna procedurę. Jest to początek bezpośredniej pracy z rodzinami dotkniętymi przemocą, która ma na celu przerwanie przemocy w rodzinie oraz udzielenie pomocy jej członkom. Działania te realizują przedstawiciele instytucji będący w bezpośrednim kontakcie z rodziną. W 2017 roku grupy robocze spotykały się 3 261 razy, pracowało w nich ponad 880 przedstawicieli instytucji zobowiązanych do podejmowania działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Realizacja Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2017 roku odbywała się poprzez:

 • zapewnienie wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym zapewnienie schronienia (Ośrodek dla osób dotkniętych przemocą – 36 osób, Ośrodek interwencji kryzysowej – 14 osób);
 • prowadzenie grup wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (Ośrodek dla osób dotkniętych przemocą – 27 osób, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 33 osoby);
 • udzielanie poradnictwa psychologicznego i prawnego;
 • prowadzenie grup psychoedukacyjnych dla dzieci – 20 uczestników;
 • podejmowanie działań mających na celu zmianę postaw i zachowań osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych przez pracowników Ośrodka interwencji kryzysowej – 16 uczestników.
  Specjaliści prowadzący grupę korekcyjno-edukacyjną prowadzili też indywidualne konsultacje dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w ramach których skonsultowano 123 osoby.

W 2017 roku w Krakowie wszczęto 850 procedur „Niebieskiej Karty”. Pracownicy socjalni MOPS wszczęli 249 procedur, a z innych instytucji zobowiązanych do wszczęcia procedury wpłynęło 601 „Niebieskich Kart” w tym: 556 – policja, 32 – oświata, 9 – ochrona zdrowia, 4 – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach realizacji procedury pomocą zostało objętych 1 130 rodzin (3 204 osoby).

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogły skorzystać z dostępnych form wsparcia, terapii i poradnictwa. Ponadto poszerzając ofertę wsparcia, MOPS zorganizował dwie edycje warsztatów niestacjonarnych dla osób dorosłych dotkniętych przemocą w rodzinie i ich dzieci. Wzięło w nich udział 67 osób. W stosunku do osób, wobec których istniało podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, podejmowane oddziaływania polegały na: wizytach pracowników socjalnych w miejscu zamieszkania rodziny, motywowaniu osób stosujących przemoc w rodzinie do zmiany zachowania wobec najbliższych oraz do uczestnictwa w spotkaniach grupy korekcyjno-edukacyjnej.

Rodzinom, w których wystąpił problem przemocy udzielano również pomocy finansowej i rzeczowej. W 2017 roku MOPS na podstawie decyzji administracyjnych przyznał pomoc dla 94 rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty”.

Przemoc w małżeństwie:

 Dzieci doświadczające przemocy:

Seniorzy doświadczający przemocy:

Źródło: Magiczny Kraków
UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Informacja na temat
Informacja dla rodzi
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ