Strona głównaAktualnościPrzebudowa ulicy Myślenickiej – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Przebudowa ulicy Myślenickiej – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Fatum nad Myślenicką? / fot. EĆ

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi przebudowy ul. Myślenickiej zamieszczamy poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

1. Jak wynika z projektu – przebudowa skrzyżowania zakłada jego podniesienie i wykonanie z kostki. W imieniu okolicznych mieszkańców apelujemy o zmianę kostki na masę bitumiczną o odpowiedniej sztywności i grubości. Wykonanie najazdów z kostki spowoduje ich zniszczenie, wybicie dziur po kilku tygodniach użytkowania (śmieciarki, autobusy, samochody ciężarowe) oraz wprowadzi niedopuszczalny hałas w godzinach nocnych charakterystyczny dla nawierzchni brukowanej.

Zmiana technologii wykonania najazdów generuje dodatkowe koszty. Temat zostanie zatem przeanalizowany pod względem możliwości sfinansowania.

2. Kiedy zostaną przywrócone zawieszone połączenia autobusowe?

Połączenia autobusowe w  kierunku ul. Sawiczewskich zostaną przywrócone ok. 1 września 2019, natomiast w kierunku ul. Krzyżańskiego z końcem 2020 roku.

3. Czy i kiedy zostaną naprawione ulice zniszczone przez objazdy: ul. Niewodniczańskiego oraz ul. Chałbińskiego?

Po zakończeniu budowy przeprowadzona zostanie inwentaryzacja stanu nawierzchni dróg objazdowych. Na jej podstawie wykonane zostaną remonty nawierzchni.

4. Kto zadecydował o frezowaniu asfaltu na skrzyżowaniu ulic: Myślenickiej i Niewodniczańskiego? Jaki był tego cel jeśli nic na tym odcinku po usunięciu asfaltu nie było wykonywane? Czy może ktoś w końcu załatać dziury na tym skrzyżowaniu i dbać o dobry stan nawierzchni? Od 2 tygodni jest tam dziura na dziurze, a nikt się tym nie interesuje.

Nawierzchnia została sfrezowana przez Wykonawcę w celu zapewnienia dostępu do przebudowy i budowy nowych sieci uzbrojenia podziemnego wszystkich branż tj. kanalizacji deszczowej, gazu, wody, teletechniki i sieci elektrycznej, które są zlokalizowane na całej tarczy skrzyżowania z uwagi na docelową zmianę geometrii skrzyżowania. Na czas trwania IV etapu inwestycji (od ul. Sawiczewskich do ul. Niewodniczańskiego) nawierzchnia jezdni na tarczy skrzyżowania będzie wykonana w warstwie ścieralnej. Zostanie też wykonany chodnik po stronie ul. Krzyżańskiego.

5. Czy może ktoś zadbać o stan poboczy na głównej drodze objazdowej (Niewodniczańskiego) i czy może je utrzymywać w należytym stanie do końca trwania remontu?

Na bieżąco wykonywane są wyłącznie doraźne roboty utrzymaniowe.

6. Kto prowadzi nadzór nad budową i terminami wykonywania poszczególnych prac?

Nadzór z ramienia ZDMK prowadzi Zespół inspektorów z branży kanalizacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej, zieleni oraz konstrukcyjno–drogowej. Na budowie są poza tym inspektorzy ze strony gestorów zewnętrznych np. MPWiK, PSGaz itp.

7. Czy firma wykonująca remont zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za przedłużający się termin zakończenia prac? Planowo – zakończenie prac na ul. Myślenickiej przewidziane było na koniec 2019 r.

Wszystkie prace prowadzone są pod stałym nadzorem ZDMK. W  przypadku niedotrzymania warunków umownych ZDMK naliczy Wykonawcy kary umowne.

8. Proszę podać termin zakończenia I etapu. Mimo, że ruch samochodów i pieszyzostał wznowiony ponad 9 miesięcy temu nadal odcinek ten jest nieukończony? Brakuje stałego przystanku MPK w kierunku ul. Merkuriusza Polskiego,
a na wysokości nr 121 z chodnika wystają zwoje kabli, światłowód (?) otoczone kręgiem betonowym – jaki jest tego cel? Brakuje ogrodzenia wyciszającego przed posesją nr 94 i 98 /tymczasem było to ujęte w projekcie/. Brakuje palisady, muru oporowego wzdłuż posesji nr 121 /podobno nie ma kto zapłacić, ogrodzenie wali się. Wystarczy oglądnąć na Google jak wyglądał ten odcinek przed remontem/. Wzdłuż całego I odcinka zwały gruzu, kamieni.

Termin zakończenia I etapu to koniec sierpnia 2019. Natomiast całość zadania zostanie formalnie odebrana do końca 2020 r.

9. Kiedy mieszkańcy otrzymają odszkodowania za zabrane działki, ogrodzenia, nasadzenia. Terminy przesuwane są w nieskończoność, mimo, że nie wnosiliśmy uwag do wyceny?

Każda sprawa traktowana jest indywidualnie – należy kontaktować się z Wydziałem Skarbu Miasta (UMK).

10. Co UMK zrobił aby zapewnić bezpieczeństwo pieszych oraz innych użytkowników drogi w momencie gdy ruch na ulicy Podgórki wzrósł ok. 300%, jeśli nie więcej (nie wspominając, iż w momencie uruchomienia objazdu na ul. Podgórki nie było jeszcze nawet asfaltu który został położony w trakcie remontu ul. Myślenickiej). Dlaczego nikt na tak niebezpiecznej drodze nie podjął tak radykalnych kroków jak na ul. Moczydło, gdzie wstawiono znaki zakazu skrętu z ulicy Sawiczewskich – żeby kierowcy nie objeżdżali korków. Tymczasem ul. Moczydło jest tak samo szeroka jak ul. Podgórki. Chciałbym nadmienić, że na ulicy Podgórki było już kilkanaście wypadków, w których kilka osób odniosło ciężkie obrażenia, a co najmniej dwa wypadki były śmiertelne. Nie wspomnę już o wielu kolizjach, do których dochodzi znacznie częściej, szczególnie gdy pojawiają się kierowcy nie znający tej drogi.

Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Krakowa (IR) informuje, że od początku przebudowy ul. Myślenickiej są podejmowane działania mające na celu ograniczenie negatywnych efektów prowadzenia inwestycji z zakresu ruchu drogowego. Działania uwzględniają wnioski mieszkańców, radnych oraz obserwacje z wizji lokalnej.

Działania podjęte jeszcze w 2018 roku:

– opracowano projekt dotyczący organizacji ruchu na ulicy Podgórki. Projekt zakładał m. in. wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km/h, dodatkowe oznakowanie na skrzyżowaniu Podgórki – Wyrwa mające na celu określenie drogi z pierwszeństwem przejazdu, wprowadzenie luster drogowych na ul. Podgórki (ostry łuk), Podgórki – Cechowa oraz wyjazd z ulicy Wyrwa. Dodatkowo wprowadzono oznakowanie na połączeniu dróg Wyrwa – Stepowa – Siarczanogórska. Zwracano się do Wydziału Ruchu Drogowego KMP z prośbą  o kontrolę ulic w obrębie utrudnień związanych z przebudową ulicy Myślenickiej. (Kontrole pod kątem przekraczania nadmiernej prędkości oraz pod kątem weryfikacji i przestrzegania tonażu.)

W oparciu o dane z WRD KMP (zbierane przez ZDMK) w Krakowie w roku 2018 odnotowano 9 kolizji drogowych (żadnych osób rannych), a w roku 2019 do chwili obecnej odnotowano
4 kolizje oraz 2 wypadki (jedną z dwóch osób rannych jest kierowca motoroweru, który najechał na folię ogrodową na jezdni)  Nie odnotowano ofiar śmiertelnych.

Dla poprawy bezpieczeństwa na ulicach przyległych do przebudowywanej ulicy Myślenickiej wprowadzono zmiany w organizacji ruchu na:

  • ul. Moszyńskiego – wprowadzenie oznakowania A-30 + Piesi; montaż progów zwalniających, uzupełnienie oznakowania B-20 (ul. Lasogórska, Moszyńskiego), wprowadzenie oznakowania na skrzyżowaniu Moszyńskiego – Starowiejska – Pytlasińskiego (wyznaczenie pierwszeństwa przejazdu – ustalenie przebiegu drogi);
  • ul. Krzyżanowskiego – wprowadzenie oznakowania  A-30 (Uwaga inne niebezpieczeństwa z tabliczką BRAK POBOCZA, PIESI);
  • w 2018 r. podjęto działania mające na celu wymianę tarcz znaków D-6 (Przejście dla pieszych) na znaki na tle fluoroscencyjnym, na przejściach w ciągu ulicy Kąpielowej. Ponadto wniesiono o odtworzenie malowania przejść dla pieszych na powyższej ulicy.

Ponadto Dział TZ ZIKiT/ZDMK, który później utworzył Wydział IR, wielokrotnie spotykał się z mieszkańcami w terenie oraz korespondował z Radnymi, Radą i Zarządem Dzielnicy X. Zorganizowane zostały spotkania, na których poruszano tematy: ul. Siarczanogórskiej – progi, ul. Krzyżanowskiego, Moszyńskiego oraz ulicy Podgórki.

Ponadto 31 maja 2019 r. Wydział IR wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego przeprowadził kontrolę czasowej organizacji ruchu na ul. Myślenickiej.

11. Czy podczas budowy została przewidziana kanalizacja pod ewentualną instalację światłowodu? Czy światłowód zostanie rozprowadzany w przyszłości w Swoszowicach?

Temat był uzgadniany na etapie projektowym. Kanalizacja teletechniczna zastała zaprojektowana na odcinku od ronda Pamuły do ul. Merkuriusza Polskiego,  na odcinku Merkuriusza Polskiego – Szybisko w stanie istniejącym, częściowo w kanalizacji, częściowo napowietrzna, na pozostałym odcinku sieć teletechniczna jest napowietrzna.

12. Kiedy skończy się remont ul. Krzyżańskiego?

31 sierpnia 2019 r.

13. W jakim celu na odcinku Centrum Handlowe Swoszowice – Rondo zamontowano na środku ulicy brukowany pas rozdzielający? Pas po pierwsze utrudnia wyjazd z posesji, a po drugie blokuje możliwość wyprzedzania/omijania na tej ulicy. Teraz wystarczy sobie wyobrazić jadącego ulicą rowerzystę, traktor, koparkę czy inny wolno jadący pojazd -> ulica cała zablokowana. Pas rozdzielający ani trochę nie wpływa na bezpieczeństwo, z pasem czy bez można jechać tam tak samo szybko, a piesi i tak bezpiecznie mogą chodzić wybudowanym chodnikiem. Istnieją inne sposoby studzenia pirackich zapędów kierowców (i nie mówię tu o progach zwalniających ani policji/fotoradarze).

W założeniach oraz wytycznych do projektu, a także w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 04.07.2014 r. przebruk był istotnym elementem uspokojenia ruchu. Likwidacja może skutkować utratą dofinansowania oraz karą za niewykonanie zadania zgodnie z uzgodnioną dokumentacją projektową.

Dodatkowo Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 04.07.2014 r. akceptuje zastosowane środki uspokojenia ruchu, które mają znaczący wpływ na obniżenie prędkości poruszanie się pojazdów oraz wynikającą z tego emisję hałasu.

14. Dlaczego ul. Szybisko nie została przeorganizowana na ulicę dwukierunkową na czas trwania remontu? Objazd remontowanego odcinka z okolic ul. Sawiczewskich jest kompletnie niezorganizowany. Szerokość ulicy Szybisko + chodniki spokojnie pozwoliłaby na bezpieczną jazdę w obu kierunkach.

Wykonawca wprowadził (zgodnie z umową) organizację ruchu dla II etapu robót. Po otrzymaniu sygnału o konieczności wprowadzenia ruchu dwukierunkowego na ul. Szybisko wykonał dokumentację. Z uwagi na zakres prac, które zostały mu narzucone Wykonawca przedstawił wycenę dodatkowych robót w wysokości ponad 35 tys. zł. Ze względu na koszty Inwestor nie zastosował tego rozwiązania.

Ponadto, pragniemy wyjaśnić kwestie związane z opóźnieniami w realizacji inwestycji.

9 listopada 2016 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa i budowa ul. Myślenickiej jako drogi powiatowej klasy „Z” na odcinku od ronda przy zjeździe z autostrady A4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego”. Termin realizacji wynosił pierwotnie 18. Ze względu na wielokrotne zmiany w SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) przesuwany był termin otwarcia ofert. Nastąpiło to ostatecznie 16 sierpnia 2017 r. Na realizację zadania pozostawało wówczas około 13 miesięcy. Wydawanie działek rozpoczęło się na początku lutego 2018 r. (na realizacje pozostało około 8 miesięcy). Ponieważ jednak wydanie działek nr 349/3 i 351 obr. 92 Kraków Podgórze wraz z nieruchomością nastąpiło protokolarnie 12 maja 2018 r. – dopiero wówczas możliwe było wykonywanie zadania w pełnym zakresie objętym Decyzją ZRID (Zezwolenie Na Realizację Inwestycji Drogowej). Na realizację pozostało około 140 dni tj. 4 miesiące i 17 dni.

Główne przyczyny opóźnień w trakcie realizacji:

1. Opóźnienia w wydawaniu działek.

2. Szeroki zakres prac przy przebudowie wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej.

3. Konieczność opracowywania zmian projektowych – w związku z napotkanymi problemami oraz licznymi wnioskami mieszkańców odnośnie konieczności wprowadzenia zmian na każdym etapie budowy, zarówno  podczas prac ziemnych, jak i brukarskich.

4. Jednym z problemów, który znacząco wpłynął na termin realizacji I etapu było uzyskanie porozumienia z firmą Tauron, które zostało podpisane dopiero 17 września 2018 r. Prace związane z wymianą słupów energetycznych uzależnione były od ustalonego z firmą Tauron harmonogramu wyłączeń. Po zakończeniu wymiany słupów wykonywane były prace związane z dokończeniem przebudowy ciągów pieszych.

5. Z uwagi na konieczność zapewnienia obsługi komunikacyjnej obszaru prace zostały podzielone na 4 etapy wg skrzyżowań ul. Myślenickiej:

– etap I: od ronda Pamuły do ul. Merkuriusza Polskiego,

– etap II: od ul. Merkuriusza Polskiego do ul. Szybisko,

– etap III: od ul. Szybisko do ul. Sawiczewskich,

– etap IV: od ul. Sawiczewskich do ul. Niewodniczańskiego.

Z harmonogramu wynika, że wszystkie roboty będą trwać do grudnia 2020 r.

Dodatkowo, pragniemy poinformować, iż wszelkie pytania dotyczące organizacji ruchu w rejonie inwestycji należy kierować do Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Krakowa:

[email protected]

Natomiast zapytania dotyczące realizacji inwestycji prosimy kierować do Zarządu Dróg Miasta Krakowa (w tytule prosimy wpisać: MYŚLENICKA):

[email protected]

Informujemy również, iż co tydzień zamieszczane będą najważniejsze informacje z Rady budowy.

myslenicka etap 2019

Źródło: ZDMK
fot. SPI

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Spotkanie dot. ul. M
PODSUMOWANIE kolejne
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ