Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówW przedszkolach wystarczy miejsca dla wszystkich – wyniki rekrutacji

W przedszkolach wystarczy miejsca dla wszystkich – wyniki rekrutacji

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do krakowskich samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, w szkołach podstawowych, na rok szkolny 2018/2019. Wyniki ogłoszono w piątek, 27 kwietnia, o godz. 9.00. Do wybranych placówek zakwalifikowano 17 440 dzieci. W sumie w przedszkolach samorządowych i niesamorządowych wolnych pozostaje 819 miejsc. Szczegółowo o wynikach tegorocznej rekrutacji mówiła podczas konferencji prasowej Katarzyna Król – Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Edukacji i Sportu.

– Wyniki rekrutacji są zadowalające. Zapewniliśmy miejsca  dla większości dzieci w przedszkolach. Jednak w tym roku mieliśmy dużo więcej chętnych do udziału w rekrutacji. W pierwszym etapie ok. 800 dzieci nie dostało się do przedszkoli. Należy pamiętać, że wielu rodziców złożyło wniosek tylko do jednej placówki. W przyszłym roku zachęcamy do wskazywania większej ilości przedszkoli, co przyczyni się do zwiększenia szansy na dostanie się w pierwszym etapie – mówi Katarzyna Król zastępca prezydenta ds. edukacji i sportu.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały wywieszone 27 kwietnia, o godz. 9.00, w przedszkolach i szkołach podstawowych uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy na karcie zapisu podali adres e-mail, otrzymali także wiadomość na skrzynkę pocztową. Ci, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę, uzyskają informację o wynikach rekrutacji w przedszkolu/szkole wskazanej przez nich jako pierwszej.

W tym roku oferta samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obejmowała 18 054 miejsc (w przedszkolach było to 17 213, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 841). W rekrutacji do wychowania przedszkolnego zgłoszonych zostało 18 249 chętnych.

Do wybranych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zakwalifikowano 17 440. Wielu rodziców, nie podając drugiego priorytetu przyjęcia, znacząco zmniejszyło swoje szanse w rekrutacji.

Po zakończeniu rekrutacji elektronicznej w samorządowych przedszkolach i szkołach podstawowych pozostało 539 wolnych miejsc. Dodatkowo w przedszkolach publicznych niesamorządowych, czyli działających na takich samych zasadach odpłatności jak samorządowe, nadal 280 miejsc jest wolnych. Oznacza to, że na terenie Gminy Miejskiej Kraków po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji w tanich przedszkolach wolnych pozostaje 819 miejsc.

W ubiegłym roku i w latach wcześniejszych spośród zakwalifikowanych rodzice blisko pół tysiąca dzieci nie podpisali umowy o korzystanie z wychowania przedszkolnego. Na te miejsca w trybie rekrutacji uzupełniającej przyjęto dzieci, które nie dostały się do przedszkoli wskazanych w rekrutacji elektronicznej.

Z wyników pierwszej rekrutacji wynika, że w samorządowych przedszkolach braknąć może 195 miejsc. Trzeba jednak pamiętać, że właściciele niesamorządowych przedszkoli publicznych zadeklarowali możliwość utworzenia od września jeszcze dodatkowych ponad 280 miejsc – w miarę liczby chętnych.

Warto podkreślić, że w stosunku do września ubiegłego roku powstało dodatkowo 941 miejsc w niesamorządowych publicznych przedszkolach. Łącznie do placówek niesamorządowych publicznych, czyli działających na takich samych zasadach odpłatności jak przedszkola samorządowe, uczęszcza 5613 dzieci.

W rekrutacji elektronicznej uczestniczyły zarówno przedszkola samorządowe, jak i niesamorządowe. Struktura wiekowa 17 768 dzieci zakwalifikowanych w systemie Formico do przedszkoli i kontynuujących wychowanie przedszkolne kształtuje się następująco:

 • 3 dzieci urodzonych w 2016 r. (dwulatki)
 • 4097 dzieci urodzonych w 2015 r. (trzylatki)
 • 4277 dzieci urodzonych w 2014 r. (czterolatki)
 • 4321 dzieci urodzonych w 2013 r. (pięciolatki)
 • 4993 dzieci urodzonych w 2012 r. (sześciolatki)
 • 75 dzieci urodzonych w 2011 r. (siedmiolatki)
 • 2 dzieci urodzonych w 2010 r. (ośmiolatki)

Liczby te nie obejmują nowo rekrutowanych dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych i specjalnych, dla których rekrutacja prowadzona jest na zasadach odrębnych.

Najwięcej podań (pierwszego priorytetu) na jedno miejsce złożono w Przedszkolu nr 64 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 (os. Oświecenia 30, Dzielnica XV Mistrzejowice) – 1,77. W Przedszkolu nr 145 (ul. Poronińska 7, Dzielnica X Swoszowice) liczba ta wyniosła 1,52, a w Przedszkolu nr 27 w Zespole Szkół nr 2 (ul. Goszczyńskiego 44, Dzielnica XIII Podgórze) – 1,46.

Przedszkola z największą liczbą niezakwalifikowanych dzieci to: Przedszkole nr 64 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 (os. Oświecenia 30, Dzielnica XV Mistrzejowice), Przedszkole nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (ul. Myśliwska 64, Dzielnica XIII Podgórze) oraz Przedszkole nr 135 (ul. J. Stępnia 1, Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim).

Rodzicu przedszkolaka – pamiętaj o terminach!

Kolejne etapy naboru to podpisywanie przez rodziców umów z dyrektorami przedszkoli oraz rekrutacja uzupełniająca.

 • Od 30 kwietnia do 16 maja rodzice kandydatów będą potwierdzać – w postaci pisemnego oświadczenia, w godzinach ustalonych przez dyrektora przedszkola/szkoły – wolę przyjęcia ich dzieci do przedszkoli i szkół podstawowych, do których zostały zakwalifikowane. Niedopełnienie tego obowiązku w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją i zwolnieniem miejsca dla innego dziecka. Zwolnione miejsca będą stanowiły ofertę w rekrutacji uzupełniającej, o której niżej.
 • 17 maja o godz. 12:00, czyli po zakończeniu potwierdzania woli przyjęcia przez rodziców dzieci zakwalifikowanych, na stronie internetowej http://krakow.formico.pl opublikowane zostaną listy przyjętych i nieprzyjętych oraz wykaz wolnych miejsc. W terminie 7 dni od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji.
 • Od 18 do 25 maja przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca – wyłącznie w tradycyjnej (nieelektronicznej) formie.

Liczba dzieci w wieku przedszkolnym urodzonych w Krakowie zwiększyła się w porównaniu  z zeszłym rokiem o blisko 600 i w podziale na roczniki wygląda to następująco (dane GUS):

 • 2012 r. – 7 343
 • 2013 r. – 7 372
 • 2014 r. – 7 549
 • 2015 r. – 8 013

Wyższa dotacja, więcej miejsc w przedszkolach

Warto pamiętać, że rodzice mogą skorzystać także z oferty niesamorządowych publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych dotowanych przez Gminę Miejską Kraków. Ponadto ciekawą ofertę codziennych zajęć przedpołudniowych dla dzieci w wieku 3–4 lat posiadają młodzieżowe domy kultury.

W niesamorządowych przedszkolach publicznych jest obecnie 280 wolnych miejsc [PDF].

Regulacje sprzyjające zapewnieniu wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym miejsc w przedszkolach, w szczególności publicznych, zawiera Uchwała Nr XCIII/2434/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2018 r. „w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny o raz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych”. Uchwała zwiększa wskaźnik procentowy niezbędny do naliczenia dotacji dla publicznych przedszkoli niesamorządowych, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r., ze 100% do 115%, a od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. do 120%.  Aktualnie, tj. w kwietniu 2018 r., miesięczna stawka dotacji na dziecko w niesamorządowym  przedszkolu publicznym wynosi 1024,88 zł. Powyższe zmiany mają zachęcić osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków do zakładania publicznych przedszkoli, w tym przechodzenia od prowadzenia publicznej lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego (punktu przedszkolnego) lub przedszkola niepublicznego do prowadzenia przedszkola publicznego, a tym samym powinny skutkować wzrostem liczby miejsc w publicznych przedszkolach niesamorządowych.

Aktualnie dotowanych jest 75 niesamorządowych przedszkoli publicznych, do których uczęszcza 5613 dzieci. Od stycznia 2019 r. funkcjonować będą kolejne dwa takie przedszkola, które obejmą opieką, wychowaniem i kształceniem około 120 dzieci. W niesamorządowych przedszkolach publicznych obowiązują te same zasady odpłatności co w przedszkolach samorządowych, tj. opłata za każdą godzinę ponad bezpłatne 5 godzin nie przekracza 1 zł. Właściciele niesamorządowych przedszkoli publicznych zadeklarowali, że w miarę zainteresowania są w stanie utworzyć od września jeszcze ponad 280 dodatkowych miejsc.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych

26 kwietnia o godz. 9.00 ogłoszono także wyniki postępowania rekrutacyjnego
do klas pierwszych krakowskich samorządowych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019. Do wskazanych we wnioskach szkół podstawowych zakwalifikowano 5643 dzieci. Oferta szkół obejmowała 6237 miejsc.

Liczby te nie obejmują miejsc dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach integracyjnych i specjalnych, dla których rekrutacja prowadzona jest na odrębnych zasadach.

W elektronicznym systemie rekrutacyjnym zostało zarejestrowanych 5695 dzieci – w tym
2733   dziewczynek i 2962  chłopców (w ubiegłym roku zarejestrowano 5066 dzieci). Na sumę 5643 dzieci zakwalifikowanych składa się:

 • 2 dzieci urodzonych w 2009 roku
 • 72 dzieci urodzonych w 2010 roku
 • 5344 dzieci urodzonych w 2011 roku
 • 225 dzieci urodzonych w 2012 roku

Najwięcej podań złożono do Szkoły Podstawowej nr 2 na ul. Strzelców 5a (156 podań).

Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane w wyniku rekrutacji jest potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia złożonego w terminie 27 kwietnia – 15 maja w tej szkole.

Kandydaci, którzy nie wzięli udziału w marcowej rekrutacji, mogą zostać zgłoszeni w rekrutacji uzupełniającej. W dniach 17–24 maja przyjmowane będą wnioski w ramach rekrutacji uzupełniającej w szkołach dysponujących wolnymi miejscami. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest w tradycyjnej (nieelektronicznej) formie.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały wywieszone w szkołach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy na karcie zapisu podali adres e-mail, otrzymali także wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną szkołę, uzyskają informację o wynikach rekrutacji w szkole wskazanej przez nich jako pierwszej. Lista wolnych miejsc zostanie opublikowana na stronie internetowej http://krakow.elemento.pl 16 maja o godz. 12 – tj. po zakończeniu etapu potwierdzania woli przyjęcia przez rodziców dzieci zakwalifikowanych.

Popularność szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów:

 • Szkoła Podstawowa nr 15 (dawne Gimnazjum nr 12) – 36 wniosków
 • Szkoła Podstawowa nr 19 (dawne Gimnazjum nr 20) – 14 wniosków
 • Szkoła Podstawowa nr 33 (dawne Gimnazjum nr 16) – 18 wniosków
 • Szkoła Podstawowa nr 39 (dawne Gimnazjum nr 7) – 21 wniosków
 • Szkoła Podstawowa nr 49 (dawne Gimnazjum nr 24) – 70 wniosków
 • Szkoła Podstawowa nr 77 (dawne Gimnazjum nr 37) – 34 wnioski
 • Szkoła Podstawowa nr 103 (dawne Gimnazjum nr 48) – 30 wniosków
 • Szkoła Podstawowa nr 106 (dawne Gimnazjum nr 17) – 18 wniosków
 • Szkoła Podstawowa nr 110 (dawne Gimnazjum nr 22) – 24 wnioski
 • Szkoła Podstawowa nr 128 (dawne Gimnazjum nr 11) – 21 wniosków
 • Szkoła Podstawowa nr 149 (dawne Gimnazjum nr 28) – 107 wniosków.

Źródło: Magiczny Kraków
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Fitness za FREE :)
Czas na „Rowerowy
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.