Strona głównaAktualnościInstytucjeMagiczny KrakówMiasto zapewni miejsce wszystkim przedszkolakom

Miasto zapewni miejsce wszystkim przedszkolakom

Miasto zapewni miejsce wszystkim przedszkolakom / fot. Wiesław Majka

Zakończyła się pierwsza rekrutacja do krakowskich samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018. Wyniki naboru ogłoszono w czwartek, 8 czerwca o godz. 9.00. Drugi etap, czyli rekrutacja uzupełniająca, odbędzie się pod koniec czerwca. O wynikach naboru, planach dotyczących uruchomienia nowych przedszkoli oraz o tym, że wciąż wieloma wolnymi miejscami dysponują przedszkola publiczne niesamorządowe, mówiła podczas konferencji prasowej zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji i sportu Katarzyna Król.

– Choć po pierwszej rekrutacji w samorządowych przedszkolach zabrakło miejsc dla ponad 400 dzieci, nie ma powodów do niepokoju – uspokajała zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji i sportu Katarzyna Król. Jesienią uruchomione zostaną dwa kolejne duże przedszkola, a sporo wolnych miejsc jest jeszcze w publicznych przedszkolach niesamorządowych, działających również „za złotówkę”. Ich właściciele deklarują, że są w stanie od września uruchomić kolejne oddziały. Pod koniec czerwca odbędzie się rekrutacja uzupełniająca.

– Nowe przedszkola zostaną otwarte na os. Kościuszkowców, będzie w nim 250 miejsc, czyli 10 oddziałów, oraz przy ul. Rydygiera, które jest w stanie przyjąć 100 dzieci. Tanie niesamorządowe przedszkola mają jeszcze ponad 200 wolnych miejsc i deklarują, że od września mogą uruchomić około 300 dodatkowych miejsc. Tak więc w nowym roku szkolnym spodziewamy się około 600 dodatkowych miejsc przedszkolnych, co zapewni nam nadwyżkę – powiedziała wiceprezydent Katarzyna Król podczas konferencji prasowej, na której zaprezentowano wyniki rekrutacji do przedszkoli.

Wiceprezydent zaapelowała także do rodziców, aby zapoznali się z ofertą przedszkoli publicznych niesamorządowych („za złotówkę”), ponieważ wciąż dysponują one wolnymi miejscami. Przypomniała, że dzięki decyzji, by podnieść dotację dla takich placówek ze 100 proc. do 115 proc., liczba tanich miejsc przedszkolnych wzrosła o prawie 2 tysiące.

Oferta samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obejmowała 18 040 miejsc (w przedszkolach – 17 173, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 867). W rekrutacji do wychowania przedszkolnego zostało zgłoszonych 18 524 chętnych.

Do wybranych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zakwalifikowano 17 445. Wielu rodziców, nie podając drugiego priorytetu przyjęcia, znacząco zmniejszyło swoje szanse w rekrutacji.

Po zakończeniu rekrutacji elektronicznej w samorządowych przedszkolach i szkołach podstawowych pozostało 595 wolnych miejsc. Dodatkowo, w przedszkolach publicznych niesamorządowych, czyli działających na takich samych zasadach odpłatności jak samorządowe, nadal 166 miejsc jest wolnych. Informacja na temat liczby wolnych miejsc w ww. przedszkolach na rok szkolny 2017/18 została przesłana do dyrektorów przedszkoli samorządowych z prośbą o przekazanie jej rodzicom.

Oznacza to, że na terenie Gminy Miejskiej Kraków po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji w tanich przedszkolach nadal jest wolnych 806 miejsc.

W ubiegłym roku i w latach wcześniejszych spośród zakwalifikowanych rodzice blisko pół tysiąca dzieci nie podpisali umowy o korzystanie z wychowania przedszkolnego. Na te miejsca w trybie rekrutacji uzupełniającej przyjęto dzieci, które nie dostały się do przedszkoli wskazanych w rekrutacji elektronicznej.

Z wyników pierwszej rekrutacji wynika, że w samorządowych przedszkolach braknąć może 484 miejsca. Trzeba pamiętać jednak, że we wrześniu planowane jest oddanie do użytku nowego docelowo 10-oddziałowego przedszkola przy ul. Kościuszkowców 6, dysponującego 250 miejscami, a w grudniu 4-oddziałowego przedszkola przy ul. Rydygiera ze 100 miejscami. Dodatkowo właściciele niesamorządowych przedszkoli publicznych zadeklarowali możliwość utworzenia od września dodatkowych ponad 300 miejsc, w miarę liczby chętnych.

W stosunku do września roku ubiegłego powstało dodatkowo 1412 miejsc w niesamorządowych publicznych przedszkolach. Łącznie w placówkach niesamorządowych publicznych, czyli działających na takich samych zasadach odpłatności jak przedszkola samorządowe, uczęszcza 4210 dzieci.

Struktura wiekowa 17 445 zakwalifikowanych do samorządowych przedszkoli i kontynuujących wychowanie przedszkolne kształtuje się następująco:

 • 3 577 dzieci urodzonych w 2014 r., – 3-letnich
 • 3 939 dzieci urodzonych w 2013 r., – 4-letnich
 • 4 705 dzieci urodzonych w 2012 r., – 5-letnich
 • 5 143 dzieci urodzonych w 2011 r., – 6-letnich
 • 79 dzieci urodzonych w 2010 r., – 7-letnich

Liczby te nie obejmują nowo rekrutowanych dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych i specjalnych, dla których rekrutacja prowadzona jest na zasadach odrębnych.

Najwięcej podań (pierwszego priorytetu) na jedno miejsce złożono w Przedszkolu nr 64 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 (os. Oświecenia 30, Dzielnica XV – Mistrzejowice) – 1,51; w Przedszkolu nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (ul. Myśliwska 64, Dzielnica XIII – Podgórze) – 1,42; w Przedszkolu nr 179 (ul. Sanocka 4, Dzielnica XI – Podgórze Duchackie) – 1,39.

Natomiast przedszkola z największą liczbą niezakwalifikowanych to: Przedszkole nr 64 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 (os. Oświecenia 30, Dzielnica XV – Mistrzejowice); Przedszkole nr 179 (ul. Sanocka 4, Dzielnica XI – Podgórze Duchackie) oraz Przedszkole nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (ul. Myśliwska 64, Dzielnica XIII – Podgórze).

Od 9 do 22 czerwca br. rodzice dzieci będą mogli podpisywać umowy z dyrektorami przedszkoli. Niedopełnienie tego obowiązku w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją i zwolnieniem miejsca dla innego dziecka. Zwolnione miejsca będą stanowić ofertę w rekrutacji uzupełniającej, która będzie prowadzona 26–30 czerwca. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest w tradycyjnej (a nie elektronicznej) formie.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały wywieszone dziś (8 czerwca, czwartek) o godz. 9:00 w przedszkolach i szkołach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy na karcie zapisu podali adres e-mail, otrzymali także wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę – uzyskają informację o wynikach rekrutacji w przedszkolu/szkole wskazanej przez nich jako pierwszej. Lista wolnych miejsc zostanie opublikowana na stronie internetowej krakow.formico.pl 23 czerwca o godz. 12 – po zakończeniu podpisywania umów przez rodziców dzieci zakwalifikowanych.

Przedszkola niesamorządowe publiczne

Warto pamiętać, że rodzice mogą skorzystać także z oferty niesamorządowych publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych dotowanych przez Gminę Miejską Kraków. Ponadto ciekawą ofertę codziennych zajęć przedpołudniowych dla dzieci w wieku 3-4 lat posiadają młodzieżowe domy kultury.

W niesamorządowych przedszkolach publicznych jest obecnie 166 wolnych miejsc. Informacja na temat liczby wolnych miejsc w ww. przedszkolach na rok szkolny 2017/2018 została przesłana do dyrektorów przedszkoli samorządowych z prośbą o przekazanie jej rodzicom.

Ponadto, na podstawie wniosków o udzielenie dotacji w 2017 r. złożonych do 30 września 2016 r. przez już funkcjonujące niesamorządowe przedszkola publiczne szacuje się, że w okresie od września do grudnia 2017 r. liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego może wynosić nawet 4880.

Regulacje sprzyjające zapewnieniu wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym miejsc w przedszkolach, w szczególności publicznych, zawiera Uchwała nr XXXIV/555/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków z późn. zm.

Uchwała zwiększa wskaźnik procentowy niezbędny do naliczenia dotacji dla publicznych przedszkoli niesamorządowych, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 sierpnia 2018 r., ze 100 proc. do 115 proc. Aktualnie, tj. w czerwcu 2017 r., miesięczna stawka dotacji na dziecko w niesamorządowym przedszkolu publicznym wynosi  891 zł. Powyższe zmiany mają zachęcić osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków do zakładania publicznych przedszkoli, w tym przechodzenia od prowadzenia publicznej bądź niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego (punktu przedszkolnego) lub przedszkola niepublicznego do prowadzenia przedszkola publicznego, a tym samym powinny skutkować wzrostem liczby miejsc w publicznych przedszkolach niesamorządowych.

Aktualnie dotowane są 63 niesamorządowe przedszkola publiczne, do których uczęszcza 4210  dzieci. Od stycznia 2018 r. funkcjonować będą kolejne dwa takie przedszkola, które obejmą opieką, wychowaniem i kształceniem ok. 72 dzieci. W niesamorządowych przedszkolach publicznych obowiązują te same zasady odpłatności co w przedszkolach samorządowych, tj. opłata z każdą godzinę ponad bezpłatne pięć godzin nie przekracza 1 zł za każdą godzinę, przy czym za dzieci z rodzin objętych programem Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ wynosi 50 gr za godzinę.

Ważne terminy dla rodziców przedszkolaków

 • 9-22 czerwca – podpisywanie umów dla dzieci nowo przyjętych (umowy z rodzicami dzieci kontynuujących mogą być podpisywane w terminie wcześniejszym – ustalonym przez dyrektora przedszkola);
 • 23 czerwca, godz. 12:00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz wykazu wolnych miejsc (w terminie siedmiu dni od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia a następnie odwołania od rozstrzygnięcia Komisji);
 • 26-30 czerwca – przyjmowanie wniosków w ramach rekrutacji uzupełniającej.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych

W środę 7 czerwca o godz. 9.00 ogłoszono wyniki postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych krakowskich samorządowych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018. Do wskazanych we wnioskach szkół podstawowych zakwalifikowano 4970 dzieci. Oferta szkół obejmowała 5409 miejsc.       

Liczby te nie obejmują miejsc dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziałach integracyjnych i specjalnych, dla których rekrutacja prowadzona jest na zasadach odrębnych.

W elektronicznym systemie rekrutacyjnym zostało zarejestrowanych 5 066 dzieci, w tym 2427 dziewczynek i 2639 chłopców (W ubiegłym roku zarejestrowano 3 669 dzieci). Na sumę 4970 dzieci zakwalifikowanych składa się:

 • 16 dzieci urodzonych w 2009 r.
 • 4599 dzieci urodzonych w 2010 r.
 • 355 dzieci urodzonych w 2008 r.

Najwięcej podań złożono do Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Strzelców 5a (169 podań).

Warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły, do której zostało zakwalifikowane w wyniku rekrutacji jest potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia złożonego w terminie 8–16 czerwca 2017 r. w tej szkole.

Kandydaci, którzy nie wzięli udziału w marcowej rekrutacji mogą zostać zgłoszeni w rekrutacji uzupełniającej. W dniach 20–23 czerwca przyjmowane będą wnioski w ramach rekrutacji uzupełniającej w szkołach dysponujących wolnymi miejscami. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest w tradycyjnej (nieelektronicznej) formie.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały wywieszone w środę, 7 czerwca o godz. 9:00 w szkołach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy na karcie zapisu podali adres e-mail, otrzymali także wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną szkołę – uzyskają informację o wynikach rekrutacji w szkole wskazanej przez nich jako pierwszej. Lista wolnych miejsc zostanie opublikowana na stronie internetowej krakow.elemento.pl 19 czerwca o godz. 12, tj. po zakończeniu etapu potwierdzania woli przyjęcia przez rodziców dzieci zakwalifikowanych.

Źródło: Magiczny Kraków
fot. Wiesław Majka

UDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ:
Budżet obywatelski:
Zaproszenie na zebra
Oceń Ten Artykuł:
BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW KOMENTARZ